Triển khai nghị quyết trung ương IV (khóa XI) gắn liền với nhiệm vụ chính trị của tổng công ty

24/12/2018 09:50:00

Xác định tầm quan trọng của các Nghị quyết, Chương trình, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đã trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa XI) và 9 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XV).

11.5-QT3.jpg


Bên cạnh việc quán triệt ý nghĩa, sự cần thiết và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty còn phân tích, làm rõ những nội dung liên quan đến tình hình hoạt động thực tiễn của Tổng công ty, trong đó nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết muốn đạt hiệu quả cần bắt đầu từ suy nghĩ để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động trong toàn Tổng công ty. 

11.5-QT2.jpg

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 tại Hội nghị


Đồng chí cũng chỉ rõ đối với Tổng công ty Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội cần quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn liền với việc chú trọng đảm bảo chất lượng các công trình, dự án; phát huy vai trò đầu tầu của Công ty Mẹ; xây dựng thị trường nội bộ giữa các đơn vị thành viên trong Tổng công ty để tạo sự gắn kết chặt chẽ, nâng cao uy tín thương hiệu Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hà Nội.

Theo đó, các đại biểu được chia theo tổ tiến hành thảo luận sâu hơn về các Nghị quyết của Trung ương và Bộ chính trị, Chương trình của Thành ủy và đặc biệt là dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI của Đảng bộ Tổng công ty. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đánh giá cao tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia Hội nghị và lưu ý các tổ đảm bảo việc thảo luận phải được tiến hành dân chủ, công khai.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Chương trình, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Việc phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết và 9 chương trình công tác có hiệu quả sẽ tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty ngày càng vững mạnh, nâng cao tinh thần cách mạng, tích cực, chủ động sáng tạo, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách thiết thực, có chất lượng.