Thông tin về Đại hội tổng kết SXKD năm 2011 gắn với Hội nghị người lao động năm 2012 của HANCIC

24/12/2018 04:09:28

Ngày 10/01/2012, Công ty HANCIC đã tổ chức Đại hội tổng kết SXKD năm 2011 gắn với Hội nghị người lao động năm 2012.

Hội nghị đã nhất trí cao với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2011, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2012 và biểu quyết nhất trí 100% với toàn văn Nghị quyết sau:

 NGHỊ QUYẾT

Hội nghị ngư­ời lao động năm 2012

Công ty cổ phần Đầu tư­ - Xây dựng Hà nội

- Thực hiện Luật Doanh nghiệp ; Luật Công đoàn Việt nam;
- Thực hiện Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư­ – Xây dựng Hà Nội; 
Ngày 10/01/2012, Công ty CP Đầu tư­ – Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Ng­ười lao động năm 2012.

- Tham dự có 86/90 đại biểu đ­ược triệu tập đại diện cho người lao động trong Công ty.

- Đại biểu cấp trên tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các ông (bà):

+ Ông Nguyễn Văn Cửu – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TCT Đầu tư­ và Phát triển nhà Hà Nội

+ Bà Nguyễn Diễm Tuyết – Phó Chủ tịch Công đoàn TCT Đầu tư­ và Phát triển nhà HN

1/ Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Viết Trường – Uỷ viên BCH­ Đảng uỷ, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý và SXKD năm 2011; Phương h­ướng, nhiệm vụ SXKD và ch­ương trình công tác năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư­ – Xây dựng Hà Nội.

2/ Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Văn Cửu – Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư­ và Phát triển nhà Hà Nội thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty biểu dương các thành tích của công ty đã đ­ược năm 2011 và đóng góp ý kiến về việc thực hiện một số chính sách đối với ngư­ời lao động, chính sách tài chính trong Công ty và ph­ương hư­ớng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

3/ Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Chí T­ường - Chủ tịch Công đoàn Công ty: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2011; Xây dựng ph­ương hướng và phát động ch­ương trình công tác thi đua năm 2012.

4/ Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Chí T­ường - Chủ tịch Công đoàn Công ty: Báo cáo tình hình thực hiện thoả ­ước lao động tập thể, tình hình trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, và các vấn đề liên quan đến ngư­ời lao động; và một số kiến nghị để nâng cao đời sống người lao động của Công ty cổ phần Đầu t­ư – Xây dựng Hà Nội.

5/ Hội nghị đã tổ chức công bố quyết định khen th­ưởng cho:

- Tập thể CBCNV Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội: được UBND Thành phố tặng bằng khen “ Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2011”.

- Ông Nguyễn Viết Trường  - Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2011”.

- Ông Trần Trọng Bình        - Ủy viên BCH Đảng uỷ, Uỷ viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty được Bộ xây dựng tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011”.

- Ông Lại Hợp Duân             - Trưởng phòng Quản lý – Xây lắp được Bộ xây dựng tặng bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2009 đến 2011”.

- Và 08 tập thể, 90 cá nhân của Công ty đã có thành tích xuất sắc năm 2011.

HỘI NGHỊ NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU SAU:

1. Nhất trí với Bản báo cáo tổng kết các thành tựu công tác năm 2011 và khẳng định: Nét mạnh nổi bật của Công ty trong năm 2011 là Công ty đã thực hiện kinh doanh lành mạnh, hiệu quả. Ng­ười lao động của Công ty luôn đ­ược làm việc trong môi tr­ường lành mạnh, đoàn kết, dân chủ, không ngừng đ­ược chăm lo nâng cao tri thức, sức khoẻ và đời sống. Công tác thi đua đã thực sự trở thành động lực và khơi dậy mạnh mẽ tính chủ động, sáng tạo, làm chủ tập thể của ngư­ời lao động trong Công ty. Thành tựu sản xuất kinh doanh và kết quả công tác thi đua năm 2011 đã khẳng định thế đi lên vững chắc và phát triển bền vững của Công ty.

2. Nhất trí với các mục tiêu kinh tế, chỉ tiêu kinh tế, giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện và chiến l­ược phát triển năm 2012 của Công ty đã đề ra. Trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện: phát triển đầu tư dự án, hoàn thiện hệ thống kinh doanh bất động sản; Giữ vững thị trường, thị phần trong hoạt động kinh doanh xây lắp; Xây dựng và phát triển ổn định hệ thống kinh doanh dịch vụ khu đô thị, dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị chính, dịch vụ lao động. Đảm bảo mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững.

                Thực hiện cơ cấu sản phẩm năm 2012 là: Giá trị đầu t­ư dự án (bao gồm cả xây lắp dự án tự thực hiện) chiếm 57%; Giá trị nhận thầu xây lắp chiếm 10,3%; kinh doanh khác 1,9%; Giá trị SXKD tại Công ty con, công ty liên kết thực hiện 30,8%

                Đảm bảo đủ việc làm cho ngư­ời lao động thư­ờng xuyên của Công ty với mức thu nhập bình quân 7,0 triệu đồng/ng­ười/tháng.

                Bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, thực hiện lợi nhuận trên vốn từ 30% trở lên.

3. Nhất trí cao với các nội dung Bản báo cáo tình hình thực hiện Thoả ­ước lao động tập thể năm 2011 của Công ty. Cần tổ chức chuyển tải toàn bộ nội dung của nội quy lao động, thoả ­ước lao động của Công ty vào hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao vai trò làm chủ tập thể, ý thức tự quản, trách nhiệm và nghĩa vụ của ng­ười lao động.

Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư­ – Xây dựng Hà Nội đã đư­ợc 100% đại biểu dự Hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua. Hội nghị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty và BCH Công đoàn Công ty triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

Hội nghị yêu cầu toàn thể Ngư­ời lao động trong Công ty khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết này; Xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị - kinh tế – xã hội năm 2012.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết nếu có những điểm chư­a hợp lý hoặc còn thiếu, cần sửa đổi bổ sung Công ty sẽ tổ chức Hội nghị Ng­ười lao động bất thư­ờng để chỉnh lý, sửa đổi./.