Năng lực cán bộ chuyên môn và công nhân kỹ...

Năng lực cán bộ chuyên môn và công nhân kỹ thuật của công ty

Đọc thêm

'19-07-2019' Công Văn Số:224/2019/CV-CT V/v...

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Đọc thêm

Tóm tắt tài sản có và tài sản nợ trên cơ sở...

Tóm tắt tài sản có và tài sản nợ trên cơ sở báo cáo tài chính đã...

Đọc thêm

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DỰ ÁN

Trên 10 năm lập và tổ chức thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở

Đọc thêm

NĂNG LỰC THI CÔNG XÂY LẮP và KINH NGHIỆM KINH...

Kinh nghiệm trong công tác thi công xây lắp: Trên 40 năm

Đọc thêm

'24-04-2019' CBTT_Tài liệu bổ sung họp đại hội...

Tài liệu bổ sung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đọc thêm