'24-04-2019' CBTT_Tài liệu bổ sung họp đại hội...

Tài liệu bổ sung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đọc thêm

Ngày 29 tháng 3 năm 2019: Báo cáo hợp nhất đã...

Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm...

Đọc thêm

[30-3-2019] Giải trình ý kiến ngoại trừ bao...

Giải trình ý kiến ngoại trừ bao cáo tài chính năm 2018

Đọc thêm

''05-04-2019' Thông báo mời họp

Đại hội cổ đông thường niên 2019

Đọc thêm