Ngày 27_04_2023 Công văn Số 111/2003/CV-CT Báo cáo và công bố thông tin về: Biên bản Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 2023.Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

27/04/2023 03:48:40

Công văn Số 111/2003/CV-CT Báo cáo và công bố thông tin về: Biên bản Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 2023.Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và xây dựng chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 Chi tiết tại File đính kèm:/Uploads/files/CBTT_ng%c3%a0y_27_4_2023.pdf