NĂNG LỰC THI CÔNG XÂY LẮP và KINH NGHIỆM KINH DOANH XÂY LẮP

26/12/2018 09:21:31

    * Kinh nghiệm trong công tác thi công xây lắp: Trên 40 năm

NHỮNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG XÂY LẮP TIÊU BIỂU

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP ĐIỆN

 

CÁC CÔNG TRÌNH  HẠ TẦNG KỸ THUẬT, GIAO THÔNG, THUỶ LỢI

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN TẠI NƯỚC CHDCND LÀO