KINH NGHIỆM THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DỰ ÁN

26/12/2018 09:18:32

TRÊN 10 NĂM LẬP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, KINH DOANH NHÀ Ở

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

A. CÁC DỰ ÁN DO CÔNG TY LÀM CHỦ ĐẦU TƯ:

B. CÁC DỰ ÁN DO CÔNG TY LÀM TƯ VẤN, THIẾT KẾ  :