''Ngày 21-12-2022'' Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội đã ký Hợp đồng kiểm toán số: 77/2023/HĐKT-CPA VIETNAM - TV

21/12/2022 10:52:03

Công văn Số:300/2022/CV-CT V/v Báo cáo và công bố thông tin: Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Chi tiết tại file đính kèm:/Uploads/files/300_P6.pdf