Thông tin từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày hôm nay 23/4/2018, HANCIC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017 của HCI

Hồ sơ phục vụ Đại hội cổ đông 2018

Hồ sơ phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (kèm theo Thư mời gửi qua đường bưu điện)

Báo cáo Tài chính năm 2017 của HCI (sau kiểm toán)

Mời Quý vị cổ đông xem chi tiết tại các file kèm theo

Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/4/2018 Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông (dự kiến): 01 ngày, trong thời gian từ 20/4/2018 đến 27/04/2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng của TTLK

Click vào bài viết để xem chi tiết thông báo ngày đăng ký cuối cùng của TTLK

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2016

Chi tiết báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2016 quý vị vui lòng xem trong bài viết

Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Thông tin cụ thể về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 quý vị vui lòng xem dưới bài viết

Thư mời và hồ sơ đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông tin thư mời và hồ sơ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016 quý vị xem chi tiết trong bài