Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

HCI: Báo cáo và công bố thông tin về "danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn" thời điểm 31/12/2017

Báo cáo thường niên 2016 của HCI

Mời quý vị cổ đông xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015

Xem nội dung cụ thể và lý do thực hiện chi trả cố tức năm 2015 quý vị xem chi tiết tại đây

Báo cáo Tài chính năm 2015 của HANCIC (Hợp nhất có kiểm toán)

Mời Quý vị cổ đông xem chi tiết tại đây

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Mời Quý vị cổ đông xem chi tiết tại đây