Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

HCI: Báo cáo và công bố thông tin về "danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn" thời điểm 31/12/2017

Báo cáo thường niên 2016 của HCI

Mời quý vị cổ đông xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2016

Chi tiết báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2016 quý vị vui lòng xem trong bài viết

Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Thông tin cụ thể về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 quý vị vui lòng xem dưới bài viết

Thư mời và hồ sơ đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông tin thư mời và hồ sơ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016 quý vị xem chi tiết trong bài