Thông tin từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày hôm nay 23/4/2018, HANCIC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017 của HCI

Hồ sơ phục vụ Đại hội cổ đông 2018

Hồ sơ phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (kèm theo Thư mời gửi qua đường bưu điện)

Báo cáo Tài chính năm 2017 của HCI (sau kiểm toán)

Mời Quý vị cổ đông xem chi tiết tại các file kèm theo

Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/4/2018 Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông (dự kiến): 01 ngày, trong thời gian từ 20/4/2018 đến 27/04/2018

Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Quý vị xem trong bài viết để biết thêm thông tin dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo lùi thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông tin cụ thể về thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 quý vị vui lòng xem tại link trong bài

Nghị quyết của HĐQT HANCIC hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Thông tin nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dưng Hà Nội hoàn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông quý vị xem thêm tại bài viết

Nghị quyết về nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2016

Các thông tin cụ thể về nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 quý vị xem trong bài viết