Thông tin từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày hôm nay 23/4/2018, HANCIC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017 của HCI

Hồ sơ phục vụ Đại hội cổ đông 2018

Hồ sơ phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (kèm theo Thư mời gửi qua đường bưu điện)

Báo cáo Tài chính năm 2017 của HCI (sau kiểm toán)

Mời Quý vị cổ đông xem chi tiết tại các file kèm theo

Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/4/2018 Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông (dự kiến): 01 ngày, trong thời gian từ 20/4/2018 đến 27/04/2018

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7

Thông tin cụ thể giấy chững nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần của công ty HANCIC quý vị vui lòng xem tại link trong bài

Hancic: Thay đổi người đại diện theo Pháp Luật Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Thông tin cụ thể về người đại diện theo Pháp luật cho các chức danh tại HANCIC quý vị vui lòng xem thông tin tại link bên dưới

Báo cáo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và TGĐ, bầu Trưởng Ban kiểm soát

Thông tin chi tiết báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 mời quý vị xem tại link trong bài viết

Thư mời và hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông tin về thư mời và hồ sơ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 quý vị vui lòng xem tại link bên dưới