Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

HCI: Báo cáo và công bố thông tin về "danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn" thời điểm 31/12/2017

Báo cáo thường niên 2016 của HCI

Mời quý vị cổ đông xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây

Hancic: Thay đổi người đại diện theo Pháp Luật Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Thông tin cụ thể về người đại diện theo Pháp luật cho các chức danh tại HANCIC quý vị vui lòng xem thông tin tại link bên dưới

Báo cáo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và TGĐ, bầu Trưởng Ban kiểm soát

Thông tin chi tiết báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 mời quý vị xem tại link trong bài viết

Thư mời và hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông tin về thư mời và hồ sơ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 quý vị vui lòng xem tại link bên dưới

Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Quý vị xem trong bài viết để biết thêm thông tin dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016