Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

HCI: Báo cáo và công bố thông tin về "danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn" thời điểm 31/12/2017

Báo cáo thường niên 2016 của HCI

Mời quý vị cổ đông xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ HCI

Nội dung cụ thể thông báo quý vị vui lòng xem thêm trong bài

Thông báo thay đổi người đại diện Pháp luật và giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc

Thông tin cụ thể và chữ ký của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc quý vị xem trong bài

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7

Thông tin cụ thể giấy chững nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần của công ty HANCIC quý vị vui lòng xem tại link trong bài