Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

HCI: Báo cáo và công bố thông tin về "danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn" thời điểm 31/12/2017

Báo cáo thường niên 2016 của HCI

Mời quý vị cổ đông xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây

Báo cáo thường niên 2016 của HCI

Mời quý vị cổ đông xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Chi tiết quý vị xem thêm trong bài viết

Giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị

Thông tin cụ thể mời quý vị xem thêm trong bài viết