Thông tin từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày hôm nay 23/4/2018, HANCIC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017 của HCI

Hồ sơ phục vụ Đại hội cổ đông 2018

Hồ sơ phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (kèm theo Thư mời gửi qua đường bưu điện)

Báo cáo Tài chính năm 2017 của HCI (sau kiểm toán)

Mời Quý vị cổ đông xem chi tiết tại các file kèm theo

Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/4/2018 Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông (dự kiến): 01 ngày, trong thời gian từ 20/4/2018 đến 27/04/2018

Báo cáo thường niên năm 2013 của HANCIC

 Mọi thông tin về Báo cáo thường niên năm 2013 của HANCIC được quy định dựa trên các văn bản do Pháp luật quy định.

HANCIC thông báo về việc: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

Thông báo về việc: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được quy định tại các văn bản sau

Giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị

Các giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành dựa trên các quy định của Pháp luật. Mọi thông tin chi tiết mời các Cổ đông click xem tại đây.