Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

HCI: Báo cáo và công bố thông tin về "danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn" thời điểm 31/12/2017

Báo cáo thường niên 2016 của HCI

Mời quý vị cổ đông xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội được thành lập theo Quyết định 2341QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội ký ngày 18/5/2006 chuyển đổi từ DNNN thành lập theo QĐ 1893/ QĐ - UB ngày...

Giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội được thành lập theo Quyết định 2341QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội ký ngày 18/5/2006 chuyển đổi từ DNNN thành lập theo QĐ 1893/ QĐ - UB ngày...

Năng lực tài chính

Quý vị có thể xem thông tin cụ thể trong báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2016 của công ty để có cái nhìn khách quan hơn. Chi tiết như sau