Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

HCI: Báo cáo và công bố thông tin về "danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn" thời điểm 31/12/2017

Báo cáo thường niên 2016 của HCI

Mời quý vị cổ đông xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây

HANCIC: Bổ nhiệm thêm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung bổ nhiệm thêm Phó Tổng Giám đốc Công ty được quy định tại Nghị quyết sau

Công bố thông tin và báo cáo

Thông tin chuyển nhượng cổ phần của HANCIC sở hữu tại HANCIC13 quý vị vui lòng xem chi tiết tại đây